Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis doradcadietetyczny.com (dalej „Serwis”) dostępny pod adresem internetowym www. doradcadietetyczny.com prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wojciech Nowosada, ul. Krzywe Koło 12, 84-230 Rumia. (adres korespondencyjny: PHU Wojciech Nowosada, Krzywe Koło 12, 84-230 Rumia), NIP: 5882402133, REGON: 222009779, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, email: kontakt@doradcadietetyczny.com (dalej Doradca).

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest PHU Wojciech Nowosada. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Ochrony Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza PHU Wojciech Nowosada ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 3. Doradca nie prowadzi, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego doradcadietetyczny.com, działalności leczniczej polegającej na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Doradca prowadzi działalność wyłącznie w zakresie promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej i szkoleniowej.

 4. Usługi świadczone przez Doradcę polegają na udostępnieniu za pośrednictwem dostępnych w serwisie Środków Komunikacji na Odległość kontaktu Klienta z Doradcą w celu uzyskania przez Klienta Konsultacji.

 5. Konsultacje realizowane na rzecz Klienta mają charakter wyłącznie informacyjny, są związane z promocją zdrowia i polegają na promowaniu zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, a także na edukacji zdrowotnej i szkoleniowej, umożliwiającej Klientom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę.

 6. Konsultacje nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Nie są konsultacją lekarską ani poradą lekarską. Nie mogą być także podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Klienta leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków, itp.

 7. Doradca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Klienta do przekazanych informacji za pośrednictwem serwisu.

 8. Definicje:

  1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu pogłębienia swojej edukacji zdrowotnej, poprzez otrzymanie od Doradcy, za pomocą środków komunikowania się na odległość Konsultacji.

  3. Doradca – osoba fizyczna, która w ramach Serwisu świadczy Konsultacje i przekazując je Klientowi, za pomocą Środków komunikowania się na odległość,

  4. ZAPYTANIE – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający przesłanie przez Klienta do Doradcy stanu faktyczny w ramach którego oczekuje Konsultacji,

  5. KONSULTACJA – odpłatna usługa wykonywana przez Doradcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu związana z promocją zdrowia, polegające na promowaniu zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, a także na edukacji zdrowotnej i szkoleniowej, umożliwiającej Klientowi zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę.

  6. ŚRODKI KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – środki do indywidualnego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami informatycznymi i teleinformatycznymi, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

  8. SERWIS – Serwis doradcadietetyczny.com dostępny pod adresem internetowym: www. doradcadietetyczny.com

  9. UMOWA – umowa konsultacji dietetycznej zawierana albo zawarta między Klientem, a Doradcą za pośrednictwem Serwisu.

  10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia przez Klienta Umowy z Doradcą.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

 1. W Serwisie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Zapytanie oraz Zamówienie.

 1. ZAPYTANIE – korzystanie z Zapytania polega na przesłaniu przez Klienta za pośrednictwem Serwisu opisu stanu faktycznego razem z wypełnionymi załącznikami tj. szczegółowej ankiety i dziennika żywienia których wzory zamieszczono na stronie doradcadietetyczny.com oraz innych informacji wskazanych na stronie doradcadietetyczny.com, w ramach którego Klient oczekuje Konsultacji. Wycena zapytania dokonywana jest przez Doradcę w terminie 2 dni roboczych i udostępniana Klientowi za pośrednictwem Środków komunikowania się na odległość. Dokonanie wyceny przez Doradcę nie obliguje Klienta do skorzystania z Konsultacji.

 2. Zamówienie – korzystanie z Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta wyceny Zapytania, dokonanej przez Doradcę i akceptacji przedstawionej ceny Konsultacji. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie czterech kolejnych kroków: (1) wysłaniu Zapytania i (2) akceptacja wyceny Doradcy (3) złożenia Zamówienia (4) dokonaniu płatności.

 1. Korzystanie z usług elektronicznych przez Klienta jest nieodpłatne za wyjątkiem Zamówienia którego użycie kończy się zawarciem Umowy. Korzystanie z Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu min. 512 [Kbit/s].

 2. Dostęp do aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.

 3. Przeglądarka internetowa: Opera lub Mozilla Firefox lub Chrome

 4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1366×768

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Klient obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

FORMY WSPÓŁPRACY

Klient uzyskuje możliwość współpracy z Doradcą poprzez Serwis w ramach Zamówienia, w następujących formach:

 1. pojedyncza konsultacja,

 2. współpraca miesięczna ze stałym kontaktem mailowym,

 3. współpraca 3 miesięczna ze stałym kontaktem oraz możliwość ustalenia indywidualnej formy współpracy.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY NA KONSULTACJĘ

 1. Każda wycena Konsultacji / Zapytania udostępniona Klientowi poprzez Serwis, w szczególności opisy i cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Cena Konsultacji podawana przez Doradcę podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 3. Cena Konsultacji przekazywana przez doradcę Klientowi jest wiążąca w chwili dokonania przez Doradcę jego wyceny oraz w terminie 14 dni od wyceny Zapytania. Serwis zastrzega, iż cena ta może ulec zmianie, jeżeli Klient nie złoży Zamówienia w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 4. Zawarcie Umowy na Konsultację.

 1. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest złożenie przez Klienta Zapytania oraz, złożenie Zamówienia i dokonania płatności.

 2. Po złożeniu Zamówienia, Doradca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie Doradca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji przez Doradcę następuje poprzez przesłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta – i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Doradcą.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatność elektroniczna i kartą kredytową

 2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Doradcy o numerze 79 1910 1048 2210 5929 8952 0001

 1. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi:

Przelewy24 – DialCom24 Sp. z o.o. przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem tego systemu płatności, znajdującym się pod adresem internetowym: www.przelewy24.pl.

 1. Opłata uznawana jest przez Doradcę z chwilą zaksięgowania jej na koncie Przelewy24.

 2. W celu uzyskania potwierdzenia płatności za Konsultację, Klient jest zobowiązany do wysyła prośby o wystawienie potwierdzenia płatności wraz z danymi niezbędnymi do jej wystawienie (tj. Firma, adres oraz NIP) na adres poczty elektronicznej: kontakt@doradcadietetyczny.com

KONSULTACJA

1. Zakupiona Konsultacja Prawna jest udzielana w terminie i formie przedstawionej przez Doradcę i zaakceptowanej przez Klienta.

 1. Konsultacja może być udzielona w szczególności:

 1. poprzez jej przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta,

 2. telefonicznie.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Doradca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:

 1. Doradca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@doradcadietetyczny.com lub też pisamnie na adres: PHU Wojciech Nowosada, Krzywe Koło 12, 84-230 Rumia. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 2. Doradca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Doradcy Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Konsultacji z Umową:

 1. Zawiadomienia o niezgodności Konsultacji z Umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@doradcadietetyczny.com lub też pisemnie na adres: PHU Wojciech Nowosada, Krzywe Koło 12, 84-230 Rumia

 2. Doradca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient poda inny sposób.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Doradcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Doradca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@doradcadietetyczny.com lub też pisemnie na adres: PHU Wojciech Nowosada, Krzywe Koło 12, 84-230 Rumia

 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Doradcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Doradę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Doradcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient poda inny sposób.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@doradcadietetyczny.com lub też pisemnie na adres: PHU Wojciech Nowosada, Krzywe Koło 12, 84-230 Rumia

 2. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego przez Serwis. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Doradca zwraca kwotę uiszczoną przez konsumenta w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób.

 5. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta t.j.: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu:

 1. Doradca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.); ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Doradcą a Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.

 1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 2. Spory powstałe pomiędzy Doradcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Doradcą a Klientem nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Doradcy.