Polityka ochrony prywatności

Administrator danych:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wojciech Nowosada
Krzywe Koło 12, 84, 230 Rumia
kontakt@doradcadietetyczny.com

Wśród danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem tej strony znajdują się: Imię, Nazwisko, adres mailowy. Dane osobowe zbierane są w następujących celach: komentowanie treści, kontakt oraz obsługa płatności. Nieudostępnienie niektórych danych może uniemożliwić wykonanie usługi przez serwis.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania usługi. Użytkownik ma możliwość wglądu do danych oraz ich modyfikacji.
Wykorzystywanie plików cookie przez ten serwis służy do identyfikacji Użytkownika oraz jego wyborów.
Dane przetwarzane są za pomocą komputera i/lub narzędzi IT w siedzibie Administratora danych lub innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem danych strony.
Administrator danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
W pewnych przypadkach dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione przez Administratora danych do celów prawnych w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewywiązywania się z postanowień umowy zawartej w celu świadczenia usług zawartych za pośrednictwem tego serwisu. Użytkownik musi mieć świadomość faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie odpowiednich władz.
Do celów eksploatacji i konserwacji, serwis ten może gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą serwisem (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).
Użytkownik ma prawo uzyskać informację na temat tego, czy jego dane są lub były przechowywane, z jakiego źródła pochodziły. Użytkownik ma także prawo do modyfikacji, poprawienia, zaktualizowania, usunięcia danych osobowych, oraz żądania zatrzymania ich przetwarzania w przypadku naruszenia prawa .
Informacje nieuwzględnione w niniejszym dokumencie dostępne są u Administratora danych w dowolnym momencie z wykorzystaniem danych kontaktowych zamieszczonych na początku dokumentu.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego dokumentu w dowolnym momencie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z zapisami zawartymi w niniejszym dokumencie, zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z serwisu oraz ma prawo zażądania usunięcia jego danych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.